Home / DVD Bedekovčina / DVD Bedekovčina Novosti / VATROGASCI UPOZORAVAJU: NA OBVEZU ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA DIMNJAKA

VATROGASCI UPOZORAVAJU: NA OBVEZU ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA DIMNJAKA

Zbog zahlađenja i niskih temperatura povećan je intezitet grijanja, pogotovo na jeftinija kruta goriva. Slijedom toga iz prakse znamo da dolazi do povećanja i broja vatrogasnih intervencija radi požara uzrokovanih neispravnošću i ne održavanjem dimnjaka, odnosno zapaljenjem dimnjaka i prijenosom topline na susjedni zapaljivi materijal. Na žalost nastale štete su velike a bio je i ljudskih žrtava.  18122009688

Stoga dajemo upute kako pustupiti u slučaju požara dimnjaka :

indeksiraj

Zapazite li požar čađe u dimnjaku ili drugi požar , odmah obavijestite – nazovite vatrogasce na broj 193.

Pri telefoniranju govorite polako i razgovijetno te dajte sljedeće podatke:

  • Mjesto požara ili događaja – navedite adresu.
  • Vrstu nesreće – nastojite ukratko opisati prirodu nesreće. Što se dogodilo, što gori, koji kat objekta, da li se čula eksplozija…
  • Posebne okolnosti – ima li unesrećenih ili ugroženih? Ima li posebnih opasnosti (eksplozija, urušavanje i sl.)?
  • Predstavite se!

Zapamtite, dojava mora biti kratka i jasna!

dsc_0171

Nakon toga

  • Zatvorite dovod zraka na peći (zagušite vatru).
  • Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini.
  • Vodom možete gasiti samo okolni gorivi materijal.
  • Voda se ne smije ulijevati u dimnjak jer bi nastala nagla fizikalna eksplozija vodene pare, što je vrlo opasno po osobe u blizini. Voda se ne smije polijevati niti po vanjskim dijelovima dimnjaka radi opasnosti od pucanja stijenki.
dsc_0173

No da bi spriječili požar dimnjaka  upozoravamo na neke odredbe Zakona kojih su se dužni pridržavati mještani radi sprječavanja izbijanja požara na dimnjacima i trovanja plinovima.

DIMNJAČARSKI POSLOVI

dsc_0174

TEMELJNI ZAKONI I PROPISI KOJI REGULIRAJU OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA:
1. Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU s ciljem pružanja usluge od interesa za fizičke i pravne osobe.
2. U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara donesen je ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuje da iste održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju.sdc12290

3. TEHNIČKI PROPIS ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA određuje:
a) da se redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode sukladno zahtjevima iz projekta
građevine, ali najmanje jedanput godišnje.
Pregled dimnjaka treba se obaviti i prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije
ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana. Prilikom svih pregleda,
dimnjak se obavezno čisti primjereno vrsti dimnjaka.
b) da se izvanredni pregled dimnjaka provodi prije svake promjene uređaja za loženje ili
promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva
dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po nalogu inspekcije.
4.ODLUKA o dimnjačarskim poslovima na području općine Bedekovčina  u svrhu zaštite života ljudi i imovine
od požara uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Bedekovčina , te nadzor nad obavljanjem tih poslova.

Odluka između ostalog propisuje:
a) da dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
b) da korisnik koncesije izrađuje godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka temeljem kojeg
obavlja dimnjačarske poslove, koji dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu i komunalnom
redaru
c) da su korisnici usluga obvezni omogućiti preglede i čišćenje dimnjaka i uređaja za
loženje
d) da je pri obavljanju dimnjačarskih poslova korisnik koncesije obvezan voditi brigu o čistoći
prostorije korisnika usluge.

Gore navedeni zakoni i propisi ukazuju na obvezu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje u ispravnom stanju radi zaštite zdravlja , života i imovine samih korisnika istih, kao i suvlasnika zgrade. 18122009693

ŠTO KORISNICI T
REBAJU ZNATI O ODRŽAVANJU DIMNJAKA I UREĐAJA ZA LOŽENJE

Dimnjak je potrebno, zajedno s ostalim dimovodnim uređajima, redovito održavati. Kod loženja na tvrda i tekuća goriva dimnjak je potrebno čistiti jednom mjesečno. kod plinovitih goriva dvaput u sezoni grijanja. Dimnjak mora čistiti ovlašteni dimnjačar, koji obavlja i pregled dimnjaka i upozorava na moguća oštećenja.

Sanacija dimnjaka potrebna je kad je dimnjak počeo propadati i njegova oštećenja su takva da ugrožavaju požarnu i sanitarnu sigurnost zgrade i njenih stanara. Ako oštećenja dimnjaka nisu tako ozbiljna, dimnjak je moguće sanirati umetanjem čelićne cijevi, ukoliko takva  sanacija nije moguća, dimnjak se mora djelomično ili sasvim srušiti i izgraditi novi.
Sanacija dimnjaka je gotovo uvijek potrebna pri prijelazu na loženje s plinovitim gorivom. Prije priključenja plinskog uređaja grijanja na plinovodnu mrežu investitor mora od ovlaštenog dimnjačarskog poduzeća dobiti suglasnost i mišljenje o odgovaranju postojećeg dimnjaka. Ukoliko dimnjačarsko poduzeće ne izda potrebnu suglasnost, dimnjak je potrebno sanirati u skladu s njihovim preporukama.
• U svom dimnjačarskom području koncesionar je jedini ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova, a to su:

a) provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
b) obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
c) čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
d) poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja
zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

img_0384-1

Požarna opasnost

Dimni plinovi, koji izlaze iz peći u priključak na dimnjak, ili direktno u dimnjak, imaju visoku temperaturu. Stjenke dimnjaka se s vremenom jako zagriju, stoga moraju biti građene iz materijala koji su temperaturno postojani i vatro-zaštićeni. Kako se na stjenkama dimnjaka sakupljaju tvrdi dijelovi dimnih plinova (čađa, katran,…), u dimnjaku može doći do samopaljenja tih dijelova. Tada temperature mogu narasti do 1000°C. Požarna sigurnost osigurava se primjerenom izvedbom dimnjaka, primjerenim izborom materijala cijevi dimnjaka i toplinske izolacije. Osigurati se mora da je dimnjak dovoljno udaljen od svih zapaljivih materijala.532873_525437117502937_2072563430_n

• Dimnjačara treba zvati:
a) kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče,
b) kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka,
c) kada kod upotrebe plinskog uređaja za loženje dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru,
postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova,
d) kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris,
e) kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku,
f) kada dođe do provlaživanja dimnjaka,
g) najmanje jednom godišnje ili češće prema zahtjevima iz projekta građevine,
h) nakon nastanka požara u dimnjaku,
i) prije prve upotrebe novog dimnjaka,
j) prije ponovne upotrebe dimnjaka koji se nije koristio duže od godinu dana,
k) prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva,
l) nakon svakog izvanrednog događaja.

bedekovcina 27.05.2014. vatrogasci uklanjaju dio krova zahvacen pozarom
bedekovcina 27.05.2014.
vatrogasci uklanjaju dio krova zahvacen pozarom

• Radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru :
a) spajanje uređaja za loženje na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara,
b) promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara,
c) nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka,
d) nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi,
e) nepostojanje vratašca u području sabirača,
f) izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara,
g) izgradnja ili sanacija dimnjaka s neovlaštenim poduzećima,
h) čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje od strane neovlaštenih osoba (lažni dimnjačar ili
korisnik),
i) korištenje dimnjaka za priključak kuhinjske nape ili ventilatora.

Navedenim radnjama korisnici dimnjaka ugrožavaju ljudske živote i imovinu, te se izlažu sankcijama nadređenih državnih organa zbog mogućih šteta prouzročenih neadekvatnim održavanjem dimnjaka i uređaja za loženje. Neadekvatno održavanje u pravilu uzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju dimnjaka i uređaja za loženje.

Stoga se  upozoravaju  korisnici dimnjaka na kruta goriva, na zakonsku  obvezu čišćenja dimnjaka po ovlaštenom dimnjačaru.

Općina Bedekovčina dodijelila je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Bedekovčina koncesionaru LEUŠTEK j.d.o.o., Ulica Zagorske brigade Poznanovec Kontakt telefon je 049/208-310 ili 091/7222-124 Danijel , email: danijel.leustek79@gmail.com.

Slike : Arhiva DVD Bedekovčina

Postavio i uredio :  Željko Odak

Komentiraj

Ostale vijesti

Održana prva sjednica zapovjedništva DVD Bedekovčina u 2022. godini

U utorak 4. siječnja 2022. godine u prostorijama društva održana je prva sjednica zapovjedništva uz …