Home / Vatrogasna Zajednica / Novosti / JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA VZO BEDEKOVČINA

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ZAPOVJEDNIKA VZO BEDEKOVČINA

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEDEKOVČINA Broj: 7/2021 Bedekovčina, 10. rujna 2021.

Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina  temeljem članka 26. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj 125/19.), članka 3. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog, odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika  („Narodne novine“ br 39/21) ,članka 40. Statuta Vatrogasne zajednice općine Bedekovčina od 24. 12. 2020. godine i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice općine Bedekovčina  od 07. rujna  2021. godine o objavi javnog poziva za imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika, objavljuje ponovni

JAVNI  POZIV

za izbor i imenovanje
 
općinskog vatrogasnog zapovjednika (1izvršitelj – m/ž) na mandat od 5 godina

Vatrogasni zapovjednik općine Bedekovčina dobrovoljno obavlja poslove zapovjednika

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

-moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima.
– položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
– da ima odgovarajuće zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

-da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. .118/18. i 126/19)

-da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
– položen ispit za vozača B kategorije
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili druge adekvatne isprave)
– presliku diplome
– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
– dokaz o  iskustvu na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
– uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Uvjete da nije kažnjavan  za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.) odnosno za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) pribaviti će Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog poziva. Kandidati prijavom na javni poziv pristaju da Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog poziva. Vatrogasna zajednica općine Bedekovčina  s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.                                                         
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog poziva, s naznakom: “Za javni poziv – vatrogasni zapovjednik općine “,osobno ili putem pošte na  adresu: Vatrogasna zajednica  općine Bedekovčina.Stjepana Radića 76 b , 49221 Bedekovčina.

Dan objave javnog poziva  smatra se danom objave u internetskim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice!
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u  zakonskom roku.
                                                                                                                                   Predsjednik                                                     Željko Odak

Komentiraj

Ostale vijesti

VATROGASNA VJEŽBA U BRESTOVCU OREHOVIČKOM

Vatrogasna zajednica Općine Bedekovčine radi uvida u stručnu i tehničku osposobljenost svojih dobrovoljnih vatrogasnih društava …